loadding
Email | thanhhuong240814@gmail.com
Hotline | 0938.315.479

Giới Thiệu

Hàng ngày trong việc điều hành kinh doanh, chắc hẳn quý vị có nhiều điều phải quan
tâm lo nghĩ. Trong đó việc làm thế nào để duy trì, ổn định lực lượng lao động là rất quan
trọng, mà bữa ăn giữa ca để tái tạo sức lao động, duy trì năng suất làm việc, sản xuất là việc
không thể xem thường. Không những thế bữa ăn trưa giữa ca hàng ngày cho nhân viên văn
phòng và cho công nhân trực tiếp sản xuất còn thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đến đời
sống, sức khoẻ với người lao động.

 

Ý thc đưc ý nghĩa trên và thu hiu nhu cu ca Quý khách hàng. HƯƠNG VIT đưc thành lp vi chc năng chuyên cung cp sut ăn, cung cp nguyên liu thc phm
cho các công ty, nhà máy, trưng hc, nhà hàng, khách sn…trên đa bàn Thành ph H Chí
Minh, Đng Nai, Bình Dương và các tnh thành lân cn.